अपाङ्ग मानिसहरूलाई पढ्न सहायता गर्न साझेदारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्। हामी केही देशहरूमा बूकशेयर® उपलब्ध गराउन पुस्तकालयहरूसँग मिलेर काम गर्छौं। हामी इ-पुस्तकहरूलाई पहुँचयोग्य फर्म्याटहरूमा रुपान्तरण गर्न र यिनीहरूलाई बूकशेयर पुस्तकालयमा सामेल गराउन प्रकाशक तथा लेखकहरूसँग पनि मिलेर काम गर्छौं। तपाईंले आफ्नो देशमा अपाङ्ग मानिसहरूलाई कसरी सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्नुहोस्।

  • पुस्तकालयहरू: आफ्नो देशका अपाङ्ग मानिसहरूमा बूकशेयर पुर्याउनुहोस्।
  • प्रकाशकहरू: बूकशेयरलाई सहयोग गर्ने 850 भन्दा धेरै प्रकाशकहरूमा सामेल हुनुहोस्।
  • लेखकहरू: तपाईंको पुस्तकहरू हाम्रा सदस्यहरूसँग साझा गर्नुहोस्।