बेनिफिसन्ट टेक्नोलोजी, इङ्क (यस उप्रान्त “बेनिटेक” भनिन्छ) यसको बूकशेयर® सेवा, एउटा इन्टरनेटमा-आधारित पुस्तक तथा डक्युमेन्ट पहुँच सेवा (“बूकशेयर सेवा”) को मुनाफा रहित विकासकर्ता तथा सञ्चालक हो जसले प्रतिलिपि अधिकार अपवादहरूको व्यवस्था अन्तर्गत काम गर्छ। उक्त राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार अपवादहरूले बूकशेयरलाई अन्यथा प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त कार्यहरूलाई, योग्य अपाङ्गताहरू हुने यसका सदस्यहरूद्वारा मात्र प्रयोग गरिने गरि विशेषकृत फर्म्याटहरूमा वितरण गर्न प्राप्त गर्ने, प्रशोधन गर्ने र वितरण गर्ने अनुमति दिन्छ। 

बेनिटेकले संयुक्त राज्यको प्रतिलिपि अधिकार कानूनको 17 U.S.C.§ 121 अन्तर्गत तथा मराकेश सन्धि अन्तर्गत आफू एउटा आधिकारिक इकाइ होइन भनेर व्यक्त गर्छ। प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सामाग्रीहरू यस्तो सामाग्रीहरूको प्रयोग योग्य व्यक्तिहरूका लागि मात्र सीमित गर्ने तथा प्रतिलिपि अधिकार स्वामीको अधिकारहरूको दुरुपयोगलाई निरुत्साह गर्ने एउटा डिजिटल अधिकार व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत बूकशेयरको सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ।