प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो EPUB फर्म्याटलाई iBooks को प्रयोग गरेर उनीहरूको एपल कम्प्युटर तथा iOS मोबाइल यन्त्रहरू (जस्तै iPhone) मा पढ्न सक्छन्। 

  1. तपाईंको खातामा लगइन गर्नुहोस्।

  2. पृष्ठको माथिल्लो भागमा रहेको खोजी बाकसबाट पुस्तक खोज्नुहोस्।

  3. खोजी परिणामहरूमा कुनै पुस्तक फेला पारेपछि, डाउनलोड फर्म्याट ड्रप-डाउन मेन्युबाट EPUB चयन गर्नुहोस्, र डाउनलोड बटन चयन गर्नुहोस्।

  4. पुस्तकको प्याकेजिङ पूरा भएपछि तयारी फाइल डाउनलोड गर्ने विकल्प चयन गर्नुहोस्।

  5. एपल बूक्स बटनमा खोल्ने विकल्प चयन गर्नुहोस्।

 

Audience
सदस्य
Help Topics
सदस्य – पुस्तकहरू डाउनलोड गर्ने र पढ्ने